پرسش های متداول تصفیه آب صنعتی

[fusion_text] پرسش های متداول تصفیه آب صنعتی(قسمت اول) پارامترهای اصلی در تصفیه آب صنعتی را شرح دهید؟ شاخص هایی که با آنها می توان املاح محلول در آب را اندازه گیری کرد شامل هدایت الکتریکی آب (EC) ، pH ، قلیائیت ماده (P)، قلیائیت ک…