پرسش های متداول تصفیه آب صنعتی

[fusion_text]

پرسش های متداول تصفیه آب صنعتی (قسمت۲)

مکانیزم و تجهیزات سیستم تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس را شرح دهید؟

مکانیزم سیستم تصفیه آب صنعتی را شرح دهید:
سیستم تصفیه آب صنعتی با توجه به نوع آنالیز شیمیایی و فیزیکی طراحی می گردد
سیستم تصفیه آب صنعتی به دلیل وجود نمک های محلول در آب به انواع آب های لب شور و آب های دریایی اجزای متقاوتی خواهد داشت
در صورت وجود نمک های محلول در آب تا میزان ۴۵۰۰ میلی گرم بر لیتر از سیستم اسمز معکوس نوع لب شور می توان استفاده نمود
در سیستم تصفیه آب صنعتی با آب شیرین کن استفاده از فبلتراسیون های شنی و کربنی پیشنهاد می گردد
فیلتر شنی بمنظور کاهش اندازه دانه بندی املاح آب تا سطح ۵۰ میکرون استفاده می گردد ،فیلتر زغالی یا کربن اکتیو جهت حذف طمع ، مزه ،رنگ . کدورت و نیز حذف کلر آب می گردد
در فرایند سیستم تصفیه آب صنعتی ، اسمز معکوس استفاده از فیلتر های میکرونی جهت کاهش ذرات معلق تا سطح ۵ میکرون می گردد
اساس کاری اصلی سیستم تصفیه آب عبور ذرات ریز ۵ میکرون از روزنه های ممبران که از جنس پلی آمید می باشند با فشار متناسب با نوع ظرفیت درخواستی از ممبران ها می باشد
ممبران وظیفه دارد تا ۹۹ درصد نمک های محلول در آب را با سطح دانه یندی  ۰٫۰۰۲ میکرون حذف نماید و آبی با شرایط خلوص بالا تصفیه نماید

^

سیستم تصفیه آب صنعتی شامل چه اجزایی می باشد؟

فرایند تصفیه آب صنعتی در روش  اسمز معکوس یا آب شیرین کن  شامل قطعات زیر می باشند
۱-فیلتر شنی
۲-فیلتر کربنی
۳-فیلتر میکرونی
۴-پمپ تزریق
۵-پمپ طبقاتی
۶-ممبران
۷-تابلو برق
۸-فلومتر تولید
۹-فلومتر پساب
۱۰- شاسی  مقاوم
۱۱-پرشر سوئیچ
۱۲-شیر برقی
۱۳-واحد CIP
۱۴-موارد دیگر قابل سفارش بر اساس تقاضای مشتری می باشد

^

اهمیت تزریق آنتی اسکالانت در سیستم های اسمز معکوس چیست؟

مؤثرترین راه برای جلوگیری از  تشکیل رسوب ،کاهش PH آب توسط تزریق آنتی اسکالانت می باشد. تزریق آنتی اسکالانت باعث کاهش PH و در نتیجه افزایش حلالیت کربنات کلسیم می شود .یکی دیگر از نتایج تزریق آنتی اسکالانت این است که  غلظت این ماده به اندازه  کافی موجب حل شدن مجدد رسوبهای کربنات کلسیمی می شود ،که قبلاً در محل  وجود داشته است.  وقتی که تزریق اسید به سیستم RO  قطع شود ، دی اکسید کربن فوق اشباع تمایل  دارد که از آب جدا شود ،همین  که این عمل  اتفاق  افتد PH آب افزایش می  یابد ،در المنت های انتهایی سیستم   که غلظت  نمکها  در حداکثر مقدار  است ممکن است افزایش  PH  به حدی باشد که کربنات کلسیم رسوب کند.
^

معایب استقاده از آنتی اسکالانت نا مرغوب چیست؟

 باعث کاهش ظرفیت تولید ،بالا رفتن میزان نمک های محلول در آب تولید TDS خروجی تولید، افزایش فشار بر پمپ های طبقاتی و کاهش طول عمر پمپ و افزایش برق مصرفی ناشی از بالا رفتن میزان آمپر ، تعدد شستشوی ممیران ناشی از گرفتگی و در نهایت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعویض زود هنگام آن می گردد

^

اسمز معکوس چیست ؟

اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
   Reverse osmosis
   ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس در ﮔﺮو داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻤﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه
اﺳﻤﺰ ﭼﯿﺴﺖ ؟
   در ﭘﺪﯾﺪه اﺳﻤﺰ ، ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء ﻣﺤﻠﻮل از ﻏﺸﺎء ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻋﺒﻮ ر ﮐﺮده
وﻟﯽ ﺟﺰء ﯾﺎ اﺟﺰاء دﯾﮕﺮ از ﻏﺸﺎء ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ           . اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ     اداﻣـﻪ ﻣـﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺟﺰاء در دوﻃﺮف ﻏﺸﺎء ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ .
در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﺰی ، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎء از ﺣﻼل ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺪا ﻣـﯽ ﺷـﻮد                 .
اﯾﻦ ﻏﺸﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل ﺗﺮاوا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺣـﻞ ﺷـﺪه ﭼﻨـﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺪارد   . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﺮای ﺣﺮﮐـﺖ ﺣـﻼل ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد   دارد ، ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎری ﻣﻌﺎدل     « Π» ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﯾـﻦ روﻧـﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد     . ﺑﻪ ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﮔﻮﯾﻨﺪ       . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﮐﻨﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺧﻮﻫـﺪ ﮐـﺮد و ﺣـﻼل از ﺳـﻤﺖ
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻼل ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽ رود        ( ﻋﮑﺲ ﭘﺪﯾـﺪه اﺳـﻤﺰ      ) ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ
اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﮔﻮﯾﻨﺪ   . در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨـﯽ ﻣـﺪول ﻫـﺎی اﺳـﻤﺰ ﻣﻌﮑـﻮس ﻃـﻮری
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺸﺎر ۷۰ bar ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮ از اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮای ﺗﻐﻠـﯿﻆ ﺷـﯿﺮ و ﺳـﺮم ﺷـﯿﺮ                 ( آب ﭘﻨﯿـﺮ  )
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻏﺸﺎء ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ :
ﻏﺸﺎء ﻫﺎی اﺳﻤﺰ    ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮاوا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﺻـﯿﺖ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪه ﻏﺸﺎء ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
Lit/m  ﺑﺮﺣﺴﺐ
   ۲
اﺳﺖ  . از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﺸﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ، ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﺳﻄﺢ ﺣـﺎوی
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻏﺸﺎء ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد     . ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕـﺮ ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و ﭘﺎﯾـﺪاری در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده اﺳﺖ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺟﺪاﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ            ﻓﯿﻠﺘﺮ رﺳﻮب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺸﺎء ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ     . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻌﺎت
از ﺟﺪاره ﻏﺸﺎء ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ     ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ    . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺸﺎﺋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ
آﯾﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﻓﺮاﭘﺎﻟﯿﺶ دو دﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪاوم و ﻣﺪاوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد  . ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺪاوم اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ از روش
ﻣﺪاوم ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ     . در روش ﻏﯿﺮ ﻣﺪاوم ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ را از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﻮد در ﺗﺎﻧﮏ ذﺧﯿﺮه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺳـﭙﺲ آﻧـﺮا از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺸﺎء ﻫﺎی ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻐﻠـﯿﻆ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد   .  اﻣﺎ در ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺪاوم ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑـﻪ ﻃـﺮف
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﭘﺎﻻﯾﺶ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ            . ﻇﺮﻓﯿـﺖ را
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺪول ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺳـﺮی ﯾـﺎ ﻣـﻮازی
اﻓﺰاﯾﺶ داد     . در ﺻـﻨﻌﺖ ﺷـﯿﺮ از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ          ﻓﺮاﭘـﺎﻻﯾﺶ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﻠـﯿﻆ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺮم ﺷﯿﺮ     ( آب ﭘﻨﯿﺮ ) و ﺟﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﺳـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻌﻼوه از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

^

روش های حذف کدورت آب جهت تصفیه آب صنعتی

۱-روش انعقاد و لخته سازی

۲-سیستم های ته نشینی
۳-اولترا فیلتر UF
۴-فیلتر های دیسکی
۵-فیلتراسیون شنی
۶-میکروفیلتراسیون
۷-نانو فیلترسیون

^

جدول استاندارد آب دیگ بخار در فشار های مختلف را بررسی نمایید

جدول استاندارد آب دیگ بخار

^

فرایند اتعقاد و لخته سازی در تصفیه آب صنعتی چیست؟

بر اساس میزان کدورت ذرات کلوئیدی در آب های سطحی عمدتا جهت ته نشینی اثر بخش در ذرات کلوئیدی از مواد شیمیایی استقاده می گردد که می تواند با فلوکولانته نمودن و سنگین شده ذرات و ایجاد پیوستگی در آنها و موجب ته نشینی آن ها شوند

ذرات کلوئیدی عموما  اکسید آهن ، اکسید منگنز ، کربنات کلسیم و ذرات رسی می باشند
بهترین متعقد کننده آلوم است که دارای راندمان مناسب در کاهش کدورت آب می باشد هر چقدر میزان کدورت در آب ورودی قابل کنترل کردد طول عمر سیستم های غشایی در تصفیه آب صنعتی افزایش می یابد

[/fusion_text][one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][imageframe lightbox=”no” lightbox_image=”” style_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ hide_on_mobile=”no” class=”” id=””] [/imageframe][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][imageframe lightbox=”no” lightbox_image=”” style_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ hide_on_mobile=”no” class=”” id=””] [/imageframe][/one_half]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا مایل به ثبت دیدگاه خود می باشید؟
شما می توانید اطلاعات تان به اشتراک بگذارید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *