مطالب توسط misshadi

تصفیه آب کشاورزی چگونه انجام می شود

تصفیه آب کشاورزی چگونه انجام می شود متاسفانه شوری آب چاه ها باعث غیرقابل کشت بودن زمینهای کشاورزی در بسیاری از نقاط شده است و این موضوع ، کشاورزان را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. با استفاده از دستگاه آب شیرین کن کشاورزی اسمز معکوس تهیه آب جهت گلخانه و کشاورزی در مناطقی که […]

تصفیه آب جهت دستگاه دیالیز برای بیمارستان

بیماران دیالیزی حاضر در بیمارستان دچار ضعف سیستم ایمنی بوده وخطر اکتساب بیماری های عفونی در آنها بیشتر از افراد سالم می باشد .لذا کنترل عفونت در این بخش اهمیت بالاتری دارد .   سیستم همودیالیز شامل سه جزء است : ۱- منبع تأمین آب ۲- سیستمی برای مخلوط کردن آب و مایع دیالیز تغلیظ […]

بحران آب و خشکسالی در کمین صنعت و کشاورزی

بحران آب و خشکسالی در کمین صنعت و کشاورزی مشاور وزیر نیرو، خروج از مشکل بحران آب را نیازمند عزم ملی دانست. محمدتقی توکلی اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین چالش های بزرگ کشور، مسأله آب است چراکه ایران در مخشنطقه گرم و خشکی قرار گرفته و متوسط بارندگی آن کمتر ٢۴٠ میلیمتر است که […]